Pridružite se nam in postanite član Planinskega društva Kočevje!

V okviru programa društva vam nudimo številne planinske užitke – lepe razglede, hojo po planinskih poteh in brezpotjih, uživanje narave, dobro počutje in možnost aktivnega dela v društvu. Organiziramo številne društvene prireditve in planinske pohode za vse kategorije članstva, ki vas lahko navdušijo, za vas postanejo izziv ali del vašega življenja. Zakaj pa ne?

Član PD Kočevje postanete tako, da nas kontaktirate na spodaj navedene kontakte, se osebno oglasite v pisarni društva vsak torek med 17.00 in 19.00 uro ali izpolnete pristopno izjavo in jo pošljete na elektronski naslov društva.

Kontakt:
Planinsko društvo Kočevje
Trg Zbora odposlancev 16 A
1330 Kočevje

✉: pdkocevje@pzs.si

Uradne ure: vsak torek med 17.00 – 19.00 uro (v pisarni društva).

Več info o članstvu vam je dostopnih na spletni strani Planinske zveze Slovenije

Članstvo v društvu je osebno in je v skladu s kodeksom. Ne zapostavlja nikogar – ne po starosti, spolu, jeziku, veri, nacionalni, socialni pripadnosti ali kakšni drugi osebni okoliščini.
Kategorije članstva so usklajene s pravilnikom o članstvu posameznikov, ki ga sprejme PZS po predhodni javni obravnavi.
Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega (7.) leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega (7.) do dopolnjenega petnajstega (15.) leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje.
Člani plačujejo članarino. Članarina je sestavljena iz dveh delov: iz društvenega dela in dela PZS. Društvo odvede del članarine PZS v skladu s Pravilnikom o članstvu posameznikov, ki ga sprejme Upravni odbor PZS.
Pravice članov društva so, da:
• delujejo in odločajo o delu društva,
• volijo organe društva,
• so lahko izvoljeni v organe društva kakor tudi v organe PZS, MDO PD in drugih organizacij, v katere se društvo povezuje,
• dajejo predloge in pobude za delovanje društva,
• so obveščeni o delu društva,
• uživajo pravice, ki jih daje društvo svojim članom.
Dolžnosti članov društva so, da:
• izvršujejo naloge, ki so jim zaupane,
• s svojim delom izvajajo pravila društva in drugih planinskih organizacij, v katere je društvo včlanjeno,
• se udeležujejo občnih zborov in drugih oblik delovanja društva,
• plačujejo članarino,
• ravnajo v skladu s Častnim kodeksom slovenskih planincev,
• opravljajo še druge dolžnosti v skladu s pravili društva in akti PZS.
Članstvo v društvu preneha:
• s smrtjo,
• z izstopom iz društva, ko član poda pisno izjavo o izstopu,
• če najkasneje do konca tekočega leta ne poravna članarine za zadnji dve leti,
• z izključitvijo, na osnovi sklepa častnega razsodišča društva.