Organiziranost društva

Občni zbor PD Kočevje

Je najvišji organ društva in ga sestavljajo vsi člani PD Kočevje.

Občni zbor je pristojen, da:
• sprejema pravila ter spremembe in dopolnitve pravil društva,
• odloča o letnem vsebinskem in finančnem programu ter letnem vsebinskem in finančnem poročilu društva,
• odloča o letnem poročilu nadzornega odbora in častnega razsodišča,
• odloča o predlogih, pobudah in prošnjah svojih članov,
• voli in razrešuje predsednika, oba podpredsednika, tajnika, blagajnika, gospodarja društva in člane upravnega, ter tudi predsednika in dva (2) člana nadzornega odbora in predsednika in dva (2) člana častnega razsodišča,
• odloča o prenehanju društva, če je bilo to predvideno s sklicem občnega zbora,
• imenuje delovna telesa občnega zbora (delovno predsedstvo, verifikacijsko komisijo, zapisnikarja, dva (2) overovatelja zapisnika, kandidacijsko komisijo, volilno komisijo in po potrebi tudi druge organe),
• odloča o odsvojitvi, obremenitvi in nakupu nepremičnega premoženja vrednega več kot 35.000 €,
• dodeli naziv častnega predsednika društva in naziv častnega člana društva,
• odloča o pritožbi zoper sklep častnega razsodišča,
• odloča o drugih zadevah v skladu s predpisi in temi pravili.

Sklepi občnega zbora so obvezni za člane.

Upravni odbor (UO) PD Kočevje

Upravni odbor društva upravlja društvo med dvema občnima zboroma in izvršuje sklepe sprejete na občnem zboru.
UO Planinskega društva Kočevje sestavlja 12 članov.

Upravni odbor društva:

 • odloča o predlogu dnevnega reda in predlogu gradiv, ki jih sprejema občni zbor,
 • spremlja uresničevanje sklepov občnega zbora,
 • sprejema akte za delovanje društva,
 • odloča o operativni izvedbi vsebinskega in finančnega programa društva,
 • ustanovi in spreminja odseke društva,
 • odloča o znesku dela članarine, ki pripada društvu,
 • pripravi letni vsebinski in finančni program ter letno vsebinsko in finančno poročilo društva,
 • letno poroča PZS o delu društva na podlagi poročila, ki je bilo sprejeto na občnemu zboru društva, in sicer na enotnem obrazcu, ki ga izda PZS,
 • izbira računovodski servis oziroma drugo strokovno usposobljeno osebo za vodenje finančnega in materialnega poslovanje društva iz drugega odstavka 44. člena teh pravil,
 • daje soglasje k pravnim aktom odsekov iz prvega odstavka 32. člena teh pravil, če jih odsek sprejema,
 • imenuje vodje posameznih tradicionalnih in drugih akcij društva,
 • skrbi za izvajanje in spodbuja razvoj planinskih akcij iz 4. člena teh pravil,
 • ustanavlja in razrešuje sekcije, skupine in druge oblike organiziranosti iz 33. člena teh pravil,
 • skrbi za zagotavljanje finančnih in drugih materialnih sredstev za izvajanje društvenih dejavnosti,
 • odloča o poslovnem naslovu društva, spletnem naslovu društva in elektronskem naslovu društva,
 • odloča o podelitvi priznanj,
 • odloča o drugih vprašanjih na podlagi zakona, drugih predpisov in teh pravil.

Upravni odbor vodi predsednik, ki zastopa in predstavlja društvo ter odgovarja za zakonitost poslovanja, skrbi za izvrševanje sklepov občnega zbora in upravnega odbora, skrbi za izvajanje programa dela društva, sklicuje in vodi seje upravnega odbora, sklicuje občni zbor, praviloma zastopa društvo na skupščini PZS in odloča o drugih vprašanjih o delovanju društva.
Društvo ima podpredsednika, ki pomaga predsedniku pri njegovem delu in v dogovoru z njim opravlja posamezne zadeve z njegovega delovnega področja.
Če je predsednik društva odsoten ali zadržan, ga nadomešča podpredsednik društva.
Društvo ima tajnika, ki skrbi za organizacijo administrativnega dela društva, za vodenje pošte, pripravo zapisnikov UO in arhiv društva.
Društvo ima blagajnika. Blagajnik skrbi za blagajno društva in članarino (naročanje znamkic, obračun s PZS idr.).

Št.Člani Upravnega odboraTel. številkaE-naslovVloga
1.Bojan CIGLIČ031 582 387bojan.ciglic@gmail.compredsednik
2.Željko BISTROVIČ041 471 392bistri1961@gmail.compodpredsednik, gospodar koče
3.Mojca AUPIČ051 427 024mojcaau60@gmail.comtajnica
4.Judita PRAZNIK041 488 420judita.praznik@gmail.comblagajničarka
5.Stane VIDOVIČ031 740 551vidostan@gmail.comnačelnik odseka za pota in markacije in podpredsednik društva
6.Toni ŽUK041 322 918toni.zuk@gmail.comnačelnik vodniškega odseka
7.Terezija LEVSTIK031 212 894zinka1330@gmail.comnačelnica mladinskega odseka
8.Bojan BRIŠKI040 234 715bojan.briski@melamin.sinačelnik turno-kolesarske sekcije
9.Ivanka CIGLIČ031 788 145ivanka.ciglic@gmail.comnačelnica odseka za varstvo gorske narave
10.Janez JAVORŠEK041 790 471janez.javorsek@gmail.comoddelek za informiranje
11.Marko FABIJAN040 856 599marko.fabijan@gmail.com>član UO
12.Peter POJE031 598 666poldi.poje@gmail.comčlan UO

Nadzorni odbor (NO) PD Kočevje

Nadzorni odbor spremlja in nadzoruje delo društva, predvsem pa celotno vsebinsko in finančno delovanje društva ter ugotavlja skladnost delovanja z zakonom, s pravili društva in z drugimi akti.

Predsednik:
Franc Janež

Članici:
Štefka Ule in Ana Kužnik

Člani nadzornega odbora imajo pravico biti navzoči na občnemu zboru, na sejah upravnega odbora društva, sestankih odsekov, sejah projektnih skupin in na voljo jim morajo biti vsa gradiva. Predsednik NO ima pravico in dolžnost udeležiti se Občnega zbora in UO društva. Nadzorni odbor poroča o svojih ugotovitvah občnemu zboru in o njih redno obvešča UO društva.
Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru društva.
Nadzorni odbor ima predsednika in dva člana.

Častno razsodišče PD Kočevje

Častno razsodišče obravnava kršitve društvenih pravil in Častnega kodeksa slovenskih planincev.

Predsednik:
Franc W. Šturm

Člana:
Vida Ofak in Marjan Kurtalj (namestnika članov: Marija Zupančič in Blaženko Štimac)

Častno razsodišče obravnava kršitve društvenih pravil in Častnega kodeksa slovenskih planincev. Predlog za obravnavo kršitev lahko poda vsak član ali organ društva. Častno razsodišče lahko izreče naslednje ukrepe:

 • opomin,
 • javni opomin,
 • prepoved opravljanja funkcije za največ dve leti,
 • izključitev iz društva.

Častno razsodišče je za svoje delo odgovorno občnemu zboru društva.
Član društva se zoper sklepe častnega razsodišča lahko pritoži občnemu zboru društva v roku 30 (trideset) dni od vročitve sklepa, ki o pritožbi odloča na svoji prvi naslednji seji.
Častno razsodišče ima predsednika, dva člana in dva namestnika članov.